เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-42/48รย.
ประกอบกิจการประเภท
105 คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
106 ซ่อม และ ล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ใช้แล้ว
และนำตัวทำลายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

factory.jpg