นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทองวัฒนา เวสท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการธุรกิจเอกชน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการค้า และด้านการบริการจัดเก็บ ขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตลอดจนกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผ่านกระบวนการและกรรมวิธีต่าง ๆ ในเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือผ่านกระบวนการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งไว้ บริษัทฯ และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบและจิตสำนัก รวมทั้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ในการป้องกันและอนุรักษ์สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีและคงสภาพที่ดีอยู่ ตลอดไป ดังนี้

1. บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะพัฒนาและกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีขีดระดับความสามารถในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษและอนุรักษ์สภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบ

2. บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะไม่ละเมิด และจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ และพนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ มลพิษและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนและสังคมทราบ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุก ๆ ฝ่ายเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการแก้ปัญญาสังคมรอบข้าง

prixmax-iso-14001.jpg

Registration Number : EMS/R66/0151;