ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับกากของเสียเข้ามาไว้บริเวณโรงงาน

1.กรณีที่พนักงานไปรับกากของเสียจากบริษัทลูกค้า เมื่อกลับมาถึงบริษัทต้องชั่งเปรียบเทียบน้ำหนัก
เพื่อเป็นการตรวจสอบน้ำหนักให้ตรงกับที่รับมา ในกรณีที่ไม่ได้ชั่งจากลูกค้าก็ยึดน้ำหนักทางบริษัทฯ
2.เมื่อผ่านการตรวจสอบน้ำหนักแล้ว พนักงานที่ไปรับกากของเสียมาจะต้องนำของไปลงตามจุดที่ที่บริษัท
ฯกำหนดให้เท่านั้นเพื่อนำสู่ ฯกระบวนการคัดแยก และ กระบวนกำจัดต่อไป
3.กรณีกากของเสียที่รับมาไม่ตรงกับรายการที่รับมา กรณีแจ้งเจ้าหน้างานเพื่อประสานงานกับทางลูกค้า