Blog categories

NEWS & UPDATE

Blog tags

Single Form ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

550 Views 0 Liked

Download เอกสาร

สำหรับผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์
ช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโณงงานรายเดือน
(ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9) รวมถึงข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้วัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
- ทราบสถานการณ์การผลิตและมูลค่าการจำหน่ายของโรงงาน
- ทราบศักยภาพการผลิตของโรงงานในด้านต่าง ๆ
- นำข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจเบี้องต้นได้ เช่น ดัชนีอุตสาหกรรม
ผลิตภาพการผลิตรวม สถิติอุตสาหกรรม
- ประวัติการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน
- เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกระทรวงฯ เช่น
รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ

4 ขั้นตอนใช้งาน
1. สมัครสมาชิก i.industry.go.th ผ่านเว็บไซต์ https://isingleform.go.th หรือ Scan QR Code
เข้าระบบ
2. ตรวจสอบและยืนยันกิจการเพื่อรายงานข้อมูล
3. เลือกบริการ Digital- Survey
4. เข้าใช้งาน iSingleForm

#กระทรวงอุตสาหกรรม #iSingleForm

Posted in: Sample category

Leave a comment

Log in to post comments